HISTORIA MUZEUM

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało otworzone 3 grudnia 1966 roku, w roku ogólnopolskich obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Od początku swojego istnienia muzeum stara się działać w sposób profesjonalny, współpracując przy tym z innymi placówkami muzealnymi, instytucjami kultury, szkołami i stowarzyszeniami. Od roku 2001 Muzeum Historyczno-Archeologiczne znajduje się w elitarnym gronie muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów MKiDN, co stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu działalności merytorycznej, jak i unikatowości zbiorów. Muzeum Historyczno-Archeologiczne ma dwa obiekty - Pałac Wielopolskich w ostrowieckiej dzielnicy Częstocice oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w Sudole, położonym 8 kilometów od Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

Pałac Wielopolskich /fot.A.Łada/

 

 

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki /fot.MHA/


Muzeum Historyczno-Archeologiczne kontynuuje tradycje ostrowieckiego muzealnictwa, którego początki związane są z istniejącym od 1926 do 1939 roku muzeum społecznym o charakterze krajoznawczym, zarządzanym przez ostrowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.


W 1930 roku Oddział Opatowski PTK założył swoje własne muzeum, o profilu zbiorów zbliżonym do muzeum ostrowieckiego. Aby zakres działalności tych placówek się nie pokrywał, podjęto w 1933 roku decyzję o ich połączeniu, i stworzeniu dwóch oddziałów - ostrowieckiego i opatowskiego, pod wspólną nazwą Muzeum Ziemi Opatowskiej.

Kres działalności Muzeum Ziemi Opatowskiej nastąpił wkrótce po wybuchu II wojny światowej, kiedy to Niemcy nakazali likwidację muzeów terenowych i wywóz zbiorów do składnicy muzealnej w Radomiu. Najcenniejsze eksponaty udało się ukryć; po wojnie część z nich zasiliła zbiory nowo powstałego Muzeum Regionalnego.

W latach 60. XX wieku rozpoczęto starania o odtworzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim muzeum. Idea ta spotkała się z przychylnością Rady Muzealnej przy Ministrze Kultury i Sztuki, która zaakceptowała pomysł stworzenia placówki muzealnej w należącym do miasta Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Pałac wraz z otaczającym go 2,5 hektarowym parkiem był od 1931 roku własnością Zakładów Ostrowieckich, które następnie w 1963 roku przekazały go miastu.

 

 


OTWARCIE MUZEUM


Muzeum uroczyście otwarto 3 grudnia 1966 roku, jednak zarządzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, którym powołano do istnienia Muzeum Regionalne, nadano mu statut i określono zakres jego działalności merytorycznej, nosi datę 25 września 1970 roku.

Muzeum Regionalne miało ideowo nawiązywać do przedwojennego Muzeum Ziemi Opatowskiej, i gromadzić zbiory z różnych dziedzin, największy nacisk kładąc na zabytki i historię regionu. W przebudowanych do celów wystawienniczych salach Pałacu Wielopolskich przygotowano sześć stałych wystaw dotyczących porcelany, etnografii, geologii i mineralogii oraz historii Ostrowca Świętokrzyskiego. Zgodnie z obowiązującą doktryną polityczną PRL-u dużą wystawę stałą poświęcono dziejom ruchu robotniczego na Kielecczyźnie.

 

 

PRZYŁĄCZENIE KRZEMIONEK
 
Ważnym momentem w historii muzeum stało się przyłączenie do struktury organizacyjnej Krzemionek, które dotychczas były administrowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Decyzję w tej sprawie podjął Minister Kultury i Sztuki w dniu 20 listopada 1978 roku. W efekcie zmian organizacyjnych w 1986 roku muzeum zostało przemianowane na Muzeum Historyczno-Archeologiczne.


Wraz z przejęciem Krzemionek muzeum przestało być jednostką podległą władzom miejskim, a przeszło pod zarząd Wojewody Kieleckiego. Następnie w 1999 roku, w efekcie reformy administracyjnej, stało się instytucją zarządzaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. W połowie 2006 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Wojciecha Kotasiaka, który przez wiele lat pełnił tę funkcję, tymczasowo zastąpił dr Jerzy Tomasz Bąbel. Od 2007 do połowy 2011 roku dyrektorem Muzeum był Piotr Mrugała. Do końca listopada 2011 roku obowiązki dyrektora pełnił Dariusz Wilczak. Od 1 grudnia 2011 roku nowym dyrektorem został Włodzimierz Szczałuba. W latach 2018-1019 obowiązki dyrektora pełnili: Kamil Kaptur, Ewa Działowska, Beata Kobiałka. 4 listopada 2019 roku dyrektorem został dr Andrzej Przychodni.

20 grudnia 2021 roku została podpisana Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Ostrowieckim. Od 1 stycznia 2022 roku Muzeum jest współprowadzone przez Powiat Ostrowiecki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Muzeum Historyczno-Archeologiczne prowadzi działalność w kraju i za granicą.

.
 

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 08:34:50
Ilość odsłon: 12171

do góry

Charakter gromadzonych zbiorów

 

 

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) archiwalia, materiały pomocnicze, w szczególności: dokumenty piśmiennicze, kartograficzne i ikonograficzne dotyczące miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowości powiatu ostrowieckiego;

2) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;

3) pamiątki historyczne, w tym militaria, mundury, sztandary, pieczęcie, ordery, medale, odznaki, odznaczenia miejskie i korporacyjne;

4) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne;

5) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność najwybitniejszych obywateli miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego

6) zabytki związane z dziedzictwem archeologicznym obszaru powiatu ostrowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:18:21
Ilość odsłon: 11090

do góry

Cele i zadania muzeum

 

 

1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


2. Celem działania Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie naukowe i udostępnianie, a także zabezpieczanie i konserwacja zabytków i zbiorów w zakresie historii Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowości z terenu powiatu ostrowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach a także edukacja i budowanie świadomości funkcji dziedzictwa kulturowego.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 13:34:36
Ilość odsłon: 11716

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com