Status prawny

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Powiatu Ostrowieckiego, posiadającą osobowość prawną i działającą w szczególnosci na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, z 2021 r. poz. 1641)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927)
 5. ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
 6. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954)
 7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718)
 8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 9. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)
 10. umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Ostrowieckim
 11. statutu muzeum stanowiącym załącznik do Uchwały nr LII/310/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.

 

Treść statutu dostępna jest w zakładce STATUT.

Nadzór nad Muzeum sprawuje Powiat Ostrowiecki z zastrzeżeniem uprawnień Ministra wynikających z ustawy o muzeach i Umowy

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Powiat Ostrowiecki w uzgodnieniu z Ministrem w trybie i na zasadach przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Muzeum jest kontynuatorem Muzeum Regionalnego, założonego na podstawie uchwały Nr 35/124/70 z dnia 25 września 1970 roku Prezydium Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:19:24
Ilość odsłon: 4564

do góry

Wpisy do rejestrów

 

 

Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Ostrowiecki, pod numerem 1/1999 z dnia 11 stycznia 1999 roku.

 

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem PRM/68/01 z dnia 14 grudnia 2001 roku.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:22:10
Ilość odsłon: 4529

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com