Zasady finansowania

 

 

Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Działalność Muzeum finansowana jest:

 1. z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora,
 2. z dotacji celowych otrzymanych od Organizatora,
 3. z wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
 4. z wpływów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
 5. ze środków otrzymanych od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 6. ze środków pochodzących z innych źródeł.

 

Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustalana jest przez Organizatora. 

 

 

 

Muzeum może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu sfinansowania działalności statutowej według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

 1. sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów i produktów regionalnych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych, zarówno własnych jak obcych,
 2. wynajmu nieruchomości,
 3. wypożyczania sprzętu i innych ruchomości będących w dyspozycji Muzeum,
 4. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 5. usług w zakresie małej gastronomii (handel detaliczny i gastronomiczny),
 6. usług reklamowych i sponoringu,
 7. wykonywania ekspertyz oraz zleconych nadzorów archeologicznych.

 

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie jego praw i obowiązków finasowych i majątkowych upoważniony jest dyrektor.

Za przestrzeganie dyscypliny finansowej odpowiada Dyrektor Muzeum, który zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.

 

 

Główny Księgowy Muzeum

Waldemar Kurek  ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 10:35:01
Ilość odsłon: 4500

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com