HISTORIA MUZEUM

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało otworzone 3 grudnia 1966 roku, w roku ogólnopolskich obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Od początku swojego istnienia muzeum stara się działać w sposób profesjonalny, współpracując przy tym z innymi placówkami muzealnymi, instytucjami kultury, szkołami i stowarzyszeniami. Od roku 2001 Muzeum Historyczno-Archeologiczne znajduje się w elitarnym gronie muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów MKiDN, co stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu działalności merytorycznej, jak i unikatowości zbiorów. Muzeum Historyczno-Archeologiczne ma dwa obiekty - Pałac Wielopolskich w ostrowieckiej dzielnicy Częstocice oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w Sudole, położonym 8 kilometów od Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

Pałac Wielopolskich /fot.A.Łada/

 

 

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki /fot.MHA/


Muzeum Historyczno-Archeologiczne kontynuuje tradycje ostrowieckiego muzealnictwa, którego początki związane są z istniejącym od 1926 do 1939 roku muzeum społecznym o charakterze krajoznawczym, zarządzanym przez ostrowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.


W 1930 roku Oddział Opatowski PTK założył swoje własne muzeum, o profilu zbiorów zbliżonym do muzeum ostrowieckiego. Aby zakres działalności tych placówek się nie pokrywał, podjęto w 1933 roku decyzję o ich połączeniu, i stworzeniu dwóch oddziałów - ostrowieckiego i opatowskiego, pod wspólną nazwą Muzeum Ziemi Opatowskiej.

Kres działalności Muzeum Ziemi Opatowskiej nastąpił wkrótce po wybuchu II wojny światowej, kiedy to Niemcy nakazali likwidację muzeów terenowych i wywóz zbiorów do składnicy muzealnej w Radomiu. Najcenniejsze eksponaty udało się ukryć; po wojnie część z nich zasiliła zbiory nowo powstałego Muzeum Regionalnego.

W latach 60. XX wieku rozpoczęto starania o odtworzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim muzeum. Idea ta spotkała się z przychylnością Rady Muzealnej przy Ministrze Kultury i Sztuki, która zaakceptowała pomysł stworzenia placówki muzealnej w należącym do miasta Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Pałac wraz z otaczającym go 2,5 hektarowym parkiem był od 1931 roku własnością Zakładów Ostrowieckich, które następnie w 1963 roku przekazały go miastu.

 

 


OTWARCIE MUZEUM


Muzeum uroczyście otwarto 3 grudnia 1966 roku, jednak zarządzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, którym powołano do istnienia Muzeum Regionalne, nadano mu statut i określono zakres jego działalności merytorycznej, nosi datę 25 września 1970 roku.

Muzeum Regionalne miało ideowo nawiązywać do przedwojennego Muzeum Ziemi Opatowskiej, i gromadzić zbiory z różnych dziedzin, największy nacisk kładąc na zabytki i historię regionu. W przebudowanych do celów wystawienniczych salach Pałacu Wielopolskich przygotowano sześć stałych wystaw dotyczących porcelany, etnografii, geologii i mineralogii oraz historii Ostrowca Świętokrzyskiego. Zgodnie z obowiązującą doktryną polityczną PRL-u dużą wystawę stałą poświęcono dziejom ruchu robotniczego na Kielecczyźnie.

 

 

PRZYŁĄCZENIE KRZEMIONEK
 
Ważnym momentem w historii muzeum stało się przyłączenie do struktury organizacyjnej Krzemionek, które dotychczas były administrowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Decyzję w tej sprawie podjął Minister Kultury i Sztuki w dniu 20 listopada 1978 roku. W efekcie zmian organizacyjnych w 1986 roku muzeum zostało przemianowane na Muzeum Historyczno-Archeologiczne.


Wraz z przejęciem Krzemionek muzeum przestało być jednostką podległą władzom miejskim, a przeszło pod zarząd Wojewody Kieleckiego. Następnie w 1999 roku, w efekcie reformy administracyjnej, stało się instytucją zarządzaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. W połowie 2006 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Wojciecha Kotasiaka, który przez wiele lat pełnił tę funkcję, tymczasowo zastąpił dr Jerzy Tomasz Bąbel. Od 2007 do połowy 2011 roku dyrektorem Muzeum był Piotr Mrugała. Do końca listopada 2011 roku obowiązki dyrektora pełnił Dariusz Wilczak. Od 1 grudnia 2011 roku nowym dyrektorem został Włodzimierz Szczałuba. W latach 2018-1019 obowiązki dyrektora pełnili: Kamil Kaptur, Ewa Działowska, Beata Kobiałka. 4 listopada 2019 roku dyrektorem został dr Andrzej Przychodni.

20 grudnia 2021 roku została podpisana Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Ostrowieckim. Od 1 stycznia 2022 roku Muzeum jest współprowadzone przez Powiat Ostrowiecki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Muzeum Historyczno-Archeologiczne prowadzi działalność w kraju i za granicą.

.
 

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 08:34:50
Ilość odsłon: 11016

do góry

Charakter gromadzonych zbiorów

 

 

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) archiwalia, materiały pomocnicze, w szczególności: dokumenty piśmiennicze, kartograficzne i ikonograficzne dotyczące miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowości powiatu ostrowieckiego;

2) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;

3) pamiątki historyczne, w tym militaria, mundury, sztandary, pieczęcie, ordery, medale, odznaki, odznaczenia miejskie i korporacyjne;

4) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne;

5) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność najwybitniejszych obywateli miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego

6) zabytki związane z dziedzictwem archeologicznym obszaru powiatu ostrowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:18:21
Ilość odsłon: 10711

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

 

 

 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Oferty należy składać do 6 października 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 17 grudnia 2021 roku.
UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 7 października 2021 roku.
 
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00192354/01 z dnia 24 września 2021 r.)
Zamawiający – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. t.j. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę dla:
Części 1 – 28.028,90 zł brutto,
Części 2 – 10.6258,42 zł brutto,
Części 3 – 62.930,00 zł brutto,
Części 4 – 33.449,97 zł brutto,
Części 5 – 34.186,74 zł brutto.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

 

Informacja o zmianie terminów, zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

SWZ po uwzględnieniu zmian z 30.09.2021

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-09-24 16:15:48
Ilość odsłon: 10512

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 30 listopada 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 30 kwietnia 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 zamówienia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 4 i 5 zamówienia

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-11-16 18:00:01
Ilość odsłon: 6656

do góry

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego informuje, że w toku przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego, do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrana została Pani Małgorzata Bartkiewicz zamieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Bartkiewicz jako jedyna złożyła ofertę na ww. stanowisko. Pani Bartkiewicz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikację, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, potwierdzone złożonymi dokumentami.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-01-28 13:00:25
Ilość odsłon: 6234

do góry

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu do instalacji

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa gazu propan do instalaci Rezerwatu Krzemionki

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-01-24 15:05:54
Ilość odsłon: 6021

do góry

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego informuje, że w toku przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego, do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan Waldemar Kurek zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Uzasadnienie:

Pan Waldemar Kurek został wybrany w toku dwuetapowego postępowania konkursowego spośród sześciu osób kandydujących na stanowisko głównego księgowego. Pan Kurek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikację, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, potwierdzone złożonymi dokumentami.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-12-01 13:42:21
Ilość odsłon: 5969

do góry

Usługa ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2022.

 
Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ

 

Załącznik nr 1 do SWZ

 

Załącznik nr 2 do SWZ

 

Załącznik nr 3 do SWZ

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

Załącznik nr 5 do SWZ

 

Załącznik nr 6 do SWZ

 

Załącznik nr 7 do SWZ

 

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Załącznik nr 9 do SWZ

 

Załącznik nr 10 do SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2021-12-09 13:41:26
Ilość odsłon: 5964

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko głównego księgowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Ogłoszenie o naborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-02 08:57:11
Ilość odsłon: 5926

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny specjalista ds. rozwoju infrastruktury i promocji muzeum

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. rozwoju infrastruktury i promocji muzeum.

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego informuje, że w toku przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan Paweł Urban zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Uzasadnienie:

Pan Paweł Urban został wybrany w toku dwuetapowego postępowania konkursowego spośród trzech osób kandydujących na stanowisko głównego specjalisty. Pan Urban spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikację, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, potwierdzone złożonymi dokumentami.

 

 

Ogłoszenie o naborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2016-01-26 09:14:37
Ilość odsłon: 5654

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych

 

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych (przegląd i konserwacja dźwigów osobowych) w obiektach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. Pałacu Wielopolskich i pawilonie naszybowym Zenon w Krzemionkach.
 
Oferty należy składać do dnia 22 marca 2022 r. do godziny 11.00.
 

 

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-03-14 15:59:15
Ilość odsłon: 5621

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych

 

 

Ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych (przegląd i konserwacja dźwigów osobowych) w obiektach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. Pałacu Wielopolskich i pawilonie naszybowym Zenon w Krzemionkach.

 
Oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godziny 11.00.

 

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-03-28 09:05:54
Ilość odsłon: 5429

do góry

Statut Muzeum Historyczno-Archeologicznego

 

 

Aktualny Statut Muzeum Historyczno-Archeologicznego został nadany Uchwałą Nr LII/310/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku

 

 

Obowiązujący Statut do pobrania w formacie PDF

 

Statut MH-A

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 10:29:07
Ilość odsłon: 5120

do góry

Struktura organizacyjna

 

 

Struktura organizacyjna Muzeum Historyczno-Archeologicznego wynika z postanowień rozdziału III Statutu Muzeum oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016 roku.

 

Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Muzeum, rozdział kompetencji, podległość służbową oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy. Graficzną część Regulaminu stanowi Schemat Organizacyjny.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 13:14:09
Ilość odsłon: 5091

do góry

Informacje teleadresowe

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sudół 135 a
tel. 41 260 55 51 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: sekretariat@krzemionki.info

Adres na platformie ePUAP
krzemionki/SkrytkaESP

 

 

Siedziby Muzeum
 

Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 265 36 51
e-mail:   biuro@muzeumostrowiec.pl - adres e-mail tymczasowo nieczynny; wszelkie sprawy należy kierować na sekretariat@krzemionki.info
internet: www.muzeumostrowiec.pl
                

 

Dyrektor - dr Andrzej Przychodni

dyrektor@muzeumostrowiec.pl

Dział Księgowości - główny księgowy 

ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl
Kadry kadry@krzemionki.info
Dział Historii  historia@muzeumostrowiec.pl

Dział Sztuki, Główny Inwentaryzator   

sztuka@muzeumostrowiec.pl
Biblioteka  biblioteka@muzeumostrowiec.pl
Dział Naukowo-Edukacyjny  edukacja@muzeumostrowiec.pl

Dział Promocji

promocja@krzemionki.info
magda.glab@muzeumostrowiec.pl

Specjalista ds. inwestycji pawel.urban@muzeumostrowiec.pl
 
 
 

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki 
Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.41 260 55 50 (rezerwacja), 41 260 55 51, 41 260 55 52, 41 260 55 53 
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
internet: www.krzemionki.pl

 

Dział Archeologii 

artur.archeo@krzemionki.info
kamil.archeo@krzemionki.info
szymon.archeo@krzemionki.info

Referat Przyrody 

magda.rp@krzemionki.info

Dział Promocji 

promocja@krzemionki.info
magda.glab@muzeumostrowiec.pl

Przewodnicy 

przewodnicy@krzemionki.info
Rezerwacje rezerwacje@krzemionki.info

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 14:49:09
Ilość odsłon: 4928

do góry

Dane kontaktowe i godziny otwarcia

 

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 330 45 50
e-mail:   sekretariat@krzemionki.info
internet: www.muzeumostrowiec.pl
www.krzemionki.pl

NIP 6611033606
REGON 291233313

 

 

SIEDZIBY MUZEUM

 

Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37
tel./fax: 41 265 36 51
e-mail:   biuro@muzeumostrowiec.pl - adres e-mail tymczasowo nieczynny; wszelkie sprawy należy kierować na sekretariat@krzemionki.info
internet: www.muzeumostrowiec.pl

Od 1 lutego 2018r. Muzeum jest nieczynne dla Zwiedzających z powodu remontu.

godziny otwarcia:


Poniedziałek - Piątek od 9.00-15:30
Sobota: od 9.00- 15.00
Niedziela: od 11.00 do 16.00

 

 

 

 

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.:41 33 04 550
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
www.krzemionki.pl

 

Od 16 października 2019 r. trasa turystyczna Muzeum jest niedostępna dla Zwiedzających z powodu remontu. Zapraszamy do oglądania wystaw.

godziny otwarcia:


od maja do września
Poniedziałek - Piątek od 9:00 - 18:00
Sobota - Niedziela od 10:00 - 18:00

 

październik, kwiecień
  Codziennie od 9:00 - 17:00

 

od listopada do marca
Codziennie od 8:00 - 16:00

 

 

 

 

Strona Muzeum - Krzemionki

 

Strona Muzeum - Pałac Wielopolskich

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-07 14:01:12
Ilość odsłon: 4923

do góry

Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

 

 

Od 4 listopada 2019 roku funkcję Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego pełni

dr Andrzej Przychodni.

 

 

Muzeum zarządza Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor jest powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w trybie określonym w:

 1. ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 2. ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
 3. rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015r., poz. 1298).

 

Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. Do zadań dyrektora Muzeum, w szczególności należy:

 1. kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
 2. opracowanie projektu planu finansowego i jego zmian, realizacja planu finansowego oraz zapewnienie ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
 4. przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 5. nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych,
 6. wydawanie regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 7. nadzór nad kontrolą wewnętrzną,
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
 9. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum,
 10. przestrzeganie dyscypliny finansowej.
   

 

Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 08:45:03
Ilość odsłon: 4658

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 23 lutego 2022 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 31 maja 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania ofert to 28 lutego 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-02-11 15:57:29
Ilość odsłon: 4625

do góry

 

 

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Muzeum Historyczno-Archeologicznego, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 135a.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Muzeum powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Muzeum, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wyłączeniu jawności podlegają informacje:
stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:
art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji RP;
art. 23 Kodeksu cywilnego;
art. 27 d Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn.  zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości osób składających oświadczenie majątkowe.

stanowiące dane osobowe:
art. 4 ust. 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 14:06:40
Ilość odsłon: 4545

do góry

Majątek i finanse

 

 

Nad mieniem Muzeum czuwa i jest za nie odpowiedzialny Dyrektor Muzeum.

 

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych upoważniony jest dyrektor. Dyrektor może ustanawiać pełonomocników do dokonywania czynności prawnych w mieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 13:26:42
Ilość odsłon: 4521

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com