Organy doradcze - Rada Muzeum

 

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w której skład wchodzi 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy roku o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Skład Rady Muzeum powołano Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Skład Rady Muzeum

 1. Andrzej Jabłoński - przedstawiciel organizatora Muzeum
 2. Piotr Mrugała - przedstawiciel organizatora Muzeum
 3. Krystyna Żurek - przedstawiciel Gminy Bodzechów
 4. Krystyna Pyżewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
 5. Wojciech Borkowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 6. Zenon Duda - przedstawiciel dyrektora Muzeum
 7. Jan Główka - Dyrektor Muzeum Historii Kielc
 8. Zbigniew Pękala

 

W statucie Muzeum przewidziana została możliwość działania w Muzeum kolegiów doradczych, które są zespołami doradców Dyrektora Muzeum w zakresie jego działalności, utworzonych na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:23:53
Ilość odsłon: 4504

do góry

Organy zarządzające

 

 

Nadzór nad Muzeum sprawuje Powiat Ostrowiecki z zastrzeżeniem uprawnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikających z ustawy o muzeach i Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r.

 

Muzeum kieruje, zarządza oraz reprezentuje Dyrektor Muzeum powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w trybie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:45:19
Ilość odsłon: 4473

do góry

Wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej

 

 

Zapraszamy wykonawców do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie "Krzemionki".

Oferty można składać do 13 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-06-02 13:37:50
Ilość odsłon: 4468

do góry

Status prawny

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Powiatu Ostrowieckiego, posiadającą osobowość prawną i działającą w szczególnosci na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, z 2021 r. poz. 1641)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927)
 5. ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
 6. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954)
 7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718)
 8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 9. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)
 10. umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Ostrowieckim
 11. statutu muzeum stanowiącym załącznik do Uchwały nr LII/310/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.

 

Treść statutu dostępna jest w zakładce STATUT.

Nadzór nad Muzeum sprawuje Powiat Ostrowiecki z zastrzeżeniem uprawnień Ministra wynikających z ustawy o muzeach i Umowy

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Powiat Ostrowiecki w uzgodnieniu z Ministrem w trybie i na zasadach przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Muzeum jest kontynuatorem Muzeum Regionalnego, założonego na podstawie uchwały Nr 35/124/70 z dnia 25 września 1970 roku Prezydium Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:19:24
Ilość odsłon: 4304

do góry

Działy Muzeum Historyczno-Archeologicznego

 

 

W skład Muzeum wchodzą:

 1. Pałac Wielopolskich w Częstocicach
 2. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki


W Muzeum występują następujące samodzielne stanowiska pracy i komórki organizacyjne:

 

a) Główny Księgowy,
b) Główny Inwentaryzator (GI),
c) Dział Archeologii (AR),
d) Dział Historii (HI),
e) Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (SR),
f) Dział Naukowo – Edukacyjny (NE),
g) Dział Promocji (PR),
h) Dział Obsługi Ruchu Turystycznego (RT),
i) Dział Administracyjno - Techniczny (AT),
j) Referat Przyrodniczy,
k) Referat Finansowy.

Ponadto w Muzeum funkcjonują:

a) Archiwum Zakładowe,
b) Biblioteka,
c) Magazyn Muzealiów.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (RM) jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora, sprawujący nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum celów statutowych.

W Muzeum działa stała Komisja Kwalifikowania, Wyceny i Zakupu Zabytków.

 

Kompetencje poszczególnych Działów Muzeum wymienione są w Regulaminie Organizacyjnym.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 13:46:52
Ilość odsłon: 4279

do góry

Wpisy do rejestrów

 

 

Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Ostrowiecki, pod numerem 1/1999 z dnia 11 stycznia 1999 roku.

 

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem PRM/68/01 z dnia 14 grudnia 2001 roku.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:22:10
Ilość odsłon: 4272

do góry

Zasady finansowania

 

 

Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Działalność Muzeum finansowana jest:

 1. z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora,
 2. z dotacji celowych otrzymanych od Organizatora,
 3. z wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
 4. z wpływów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
 5. ze środków otrzymanych od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 6. ze środków pochodzących z innych źródeł.

 

Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustalana jest przez Organizatora. 

 

 

 

Muzeum może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu sfinansowania działalności statutowej według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

 1. sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów i produktów regionalnych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych, zarówno własnych jak obcych,
 2. wynajmu nieruchomości,
 3. wypożyczania sprzętu i innych ruchomości będących w dyspozycji Muzeum,
 4. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 5. usług w zakresie małej gastronomii (handel detaliczny i gastronomiczny),
 6. usług reklamowych i sponoringu,
 7. wykonywania ekspertyz oraz zleconych nadzorów archeologicznych.

 

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie jego praw i obowiązków finasowych i majątkowych upoważniony jest dyrektor.

Za przestrzeganie dyscypliny finansowej odpowiada Dyrektor Muzeum, który zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.

 

 

Główny Księgowy Muzeum

Waldemar Kurek  ksiegowosc@muzeumostrowiec.pl

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 10:35:01
Ilość odsłon: 4269

do góry

Regulamin Organizacyjny

 

 

Regulamin Organizacyjny do pobrania w formacie PDF

 

Regulamin Organizacyjny

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 13:38:31
Ilość odsłon: 4114

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent muzealny

 

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na stanowisko asystenta muzealnego w Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje oraz wymagania stawiane wobec kandydatów.

 

ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Muzealny

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-03-08 14:31:22
Ilość odsłon: 4092

do góry

Ceny biletów

 

 

 Aktualne ceny biletów na stonach internetowych Muzeum

 

Informacja dla turystów - Krzemionki

 

Informacja dla turystów - Pałac Wielopolskich

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:00:40
Ilość odsłon: 4062

do góry

Informacje o posiadanym przez Muzeum majątku

 

 

Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.


Muzeum jest wieczystym użytkownikiem:

- gruntu działki nr 24/2 przy ul. Świętokrzyskiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim

- gruntu działki nr 824, 826/1, 826/2, 828, 832, 834 oraz 836 w Sudole, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki

- gruntu działki 267/2 oraz 1152/2 w Sudole, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki

 

Muzeum jest właścicielem budynków usytuowanych na w/w działkach. Muzeum jest właścicielem posiadanego wyposażenia oraz posiadanych eksponatów stanowiących dobro społeczne.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 08:28:28
Ilość odsłon: 4024

do góry

Wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej

 

 

Ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie "Krzemionki".

Oferty można składać do 21 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Unieważnienie postępowania

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-06-13 11:56:39
Ilość odsłon: 4013

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Muzealny

 

 

 

 

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko Asystenta Muzealny.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje oraz wymagania stawiane wobec kandydatów.

 

 

Ogłoszenie o naborze - Asystent Muzealny

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-04-09 12:47:37
Ilość odsłon: 4002

do góry

Schemat Organizacyjny

 

 

Schemat graficzny obrazujący strukturę organizacyjną Muzeum Historyczno-Archeologicznego - w formacie PDF

 

Schemat Organizacyjny

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:27:53
Ilość odsłon: 3984

do góry

Ogłoszenie o konkursie o naborze na kandydata na Dyrektora Muzeum

 

 

Uchwała Nr 120/2019 Zarządu Powiatu z 13.06.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Uchwała Zarzadu Powiatu o konkursie na dyrektora Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-06-18 08:32:38
Ilość odsłon: 3734

do góry

Wyniki naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w toku naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii wymagane dokumenty złożyli: Tadeusz Wiśniewski, dr Szymon Franciszek Modzelewski.

Do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan dr Szymon Franciszek Modzelewski

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-02-28 10:19:19
Ilość odsłon: 3055

do góry

Wykonanie projektu klimatyzacji w budynku Muzeum

 

 

 Zapraszamy wykonawców do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest wykonanie projektu klimatyzacji w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie "Krzemionki".

 
Oferty można składać do 19 lipca 2022 roku do godziny 14:00.

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 Wykaz pomieszczeń

 

Projektowane postanowienia umowy

 

Rzut budynku administracji parter

 

Rzut budynku administracji piętro

 

Rzut budynku część muzealna

 

Projekt zagospodarowania terenu

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-07-12 11:00:53
Ilość odsłon: 2925

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Asystent muzealny w Dziale Archeologii

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i aplikowania na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Archeologii

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-01-27 11:18:10
Ilość odsłon: 2837

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Oferty należy składać do 27 czerwca 2022 roku do godziny 11:00.

Termin wykonania zamówienia to 31 października 2022 roku.

 

UWAGA! Nowy termin składania ofert to 29 czerwca 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ z załącznikami

 

Zmiana treści SWZ

 

Zmiana treści SWZ II

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie treści SWZ

 

Wyjaśnienie treści SWZ II

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty na część 1, 3 i 5 zamówienia oraz unieważnieniu postępowania dla części 2 i 4 zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-06-14 12:22:29
Ilość odsłon: 2498

do góry

Deklaracja dostępności

 

 

 

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2013-08-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-27
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nowa strona internetowa instytucji jest w trakcie tworzenia. Zostanie ona dostosowana do wymogów ustawowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy promocja@krzemionki.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 330 45 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac Wielopolskich:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Brak windy.

Wejście do budynku za pomocą schodów, brak specjalnych dostosowań.

Brak możliwości wstępu z psem asystującym.

Obecnie budynek jest w trakcie prac modernizacyjnych. Po zakończeniu remontu będzie on częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Brak windy.

Brak możliwości wstępu z psem asystującym. 

Do sali wystaw jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku wystawowym dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej przez osoby niepełnosprawne jest niemożliwe.

Obecnie muzeum jest w trakcie prac modernizacyjnych. Po zakończeniu remontu będzie on częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-03-31 12:43:54
Ilość odsłon: 2104

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com