Klauzula informacyjna

 

 

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane w Polsce jako RODO. Celem RODO jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje opisujące zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Ponadto informujemy, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim pełni Pan Michał Broda, adres e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach publicznych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w korespondencji

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2019-11-08 11:39:24
Ilość odsłon: 2083

do góry

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696 zobowiazuje do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

 

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-04-13 09:20:39
Ilość odsłon: 1519

do góry

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2021

 

 

Plan finansowo-rzeczowy Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2021

 

Plan finansowo-rzeczowy MHA 2021

 

Dokument utworzył: Kinga Niekurzak
Data utworzenia: 2021-03-24 14:37:03
Ilość odsłon: 1376

do góry

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696 zobowiazuje do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

 

Sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-04-12 09:00:59
Ilość odsłon: 1355

do góry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent w Dziale Historii

 

 

Informujemy, że aplikacje na stanowisko asystenta w Dziale Historii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim będą rozpatrywane po 24 lipca 2022 roku ze względu na obchody 100-lecia odkrycia kopalń krzemionkowskich. Osoby, które przesłały formularze aplikacyjne będą proszone o stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie głównej MHA, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 25.07. – 29.07. Dokładny termin rozmowy będzie uzgadniany z kandydatami indywidualnie. Poza sprawdzeniem spełniania warunków naboru przez poszczególne oferty, rozmowa kwalifikacyjna będzie posiadała decydujący wpływ na podjęcie przez Dyrekcję MHA decyzji o ewentualnym zatrudnieniu kandydata lub kandydatów.

--

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i aplikowania na stanowisko Asystent w Dziale Historii.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent w Dziale Historii

 

Kwestionariusz kandydata

 

Dokument utworzył: Kinga Niekurzak
Data utworzenia: 2022-06-22 12:30:34
Ilość odsłon: 1045

do góry

Regulamin Rady Muzeum

 

 

Regulamin Rady Muzeum przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św.

 

Regulamin Rady Muzeum

 

Dokument utworzył: Kinga Niekurzak
Data utworzenia: 2021-02-26 10:23:10
Ilość odsłon: 994

do góry

Klauzula informacyjna - projekt POIiŚ

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji projektu:

„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

 

Klauzula informacyjna - projekt POIiŚ

 

Dokument utworzył: Kinga Niekurzak
Data utworzenia: 2021-02-19 07:51:02
Ilość odsłon: 968

do góry

Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. 

Oferty należy składać do 23 września 2022 roku do godziny 11:00.

Termin wykonania zamówienia to 31 października 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania to 28 września 2022 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ z załącznikami edytowalna

 

SWZ z załącznikami

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-09-15 13:54:38
Ilość odsłon: 957

do góry

Deklaracja dostępności

 

 

 

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2013-08-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-27
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nowa strona internetowa instytucji jest w trakcie tworzenia. Zostanie ona dostosowana do wymogów ustawowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy promocja@krzemionki.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 260 55 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac Wielopolskich:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Likwidacji barier związanych z przemieszczaniem się pomiędzy trzema poziomami dokonano poprzez budowę windy w Pałacu Wielopolskich. Zaprojektowano plany tyflograficzne, w tym jeden udźwiękowiony, które ułatwiają poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Dzięki tym rozwiązaniom osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zapoznania się z przestrzenią Pałacu Wielopolskich, usłyszą także podstawowe informacje na temat zabytku i prac wykonanych podczas realizacji projektu.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Do sal wystawowych jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Wystawa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby z dysfunkcjami mają możliwość dotknięcia replik zabytków podczas zwiedzania nowo wybudowanej wystawy „Władcy Krzemienia”. Powstały napisy z zastosowaniem dużej czcionki i pisma Brajla. Trasa zwiedzania ekspozycji dostosowana jest do rozmiarów wózków inwalidzkich oraz nie występują na niej utrudnienia w postaci nierówności czy barier. Jest ona też udźwiękowiona. Takie rozwiązanie ułatwia też zwiedzanie osobom mającym trudności z czytaniem i rozumieniem treści. Wydzielone zostały strefy aktywne za pomocą farby z granulatem wyczuwalnym pod stopami. W kioskach multimedialnych umieszczono rozszerzoną wersję informacji o ekspozycji dla osób szczególnie zainteresowanych jej tematyką. Zastosowano w nich dużą czcionkę jako ułatwienie dla osób słabowidzących. W budynku wystawowym dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej: powstał specjalny odcinek trasy, umożliwiający osobom na wózkach inwalidzkich zwiedzanie pradziejowych kopalń. Dzięki windzie wybudowanej w obrębie szybu Zenon osoby mające problem z poruszaniem się będą mogły zjechać do kopalni i obejrzeć wyrobiska ukształtowane kilka tysięcy lat temu przez górników krzemienia pasiastego.

 

Dokument utworzył: Kinga Niekurzak
Data utworzenia: 2022-02-18 08:49:50
Ilość odsłon: 935

do góry

Dostawa wyposażenia sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 26 września 2022 roku do godziny 11:30.
Termin wykonania zamówienia to 30 listopada 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania to 29 września 2022 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ z załącznikami edytowalna

 

SWZ z załącznikami

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-09-16 14:21:16
Ilość odsłon: 755

do góry

RADA MUZEUM

 

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w której skład wchodzi 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy roku o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

 

Skład Rady Muzealnej:

  1. Przewodniczący - Witold Migal -Stowarzyszenie Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
  2. Eligiusz Mich - Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego
  3. Maciej Kuszewski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
  4. Jolanta Chwałek - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim
  5. Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
  6. Zbigniew Wacław Pękala - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
  7. Janusz Wojciech Kotasiak - Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
  8. Jan Główka - Dyrektor Muzeum Historii Kielc

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 10:18:41
Ilość odsłon: 423

do góry

Zapytanie ofertowe nr 20/2013

 

 

Przedmiotem zmówienia jest wynajem samochodu do transportu eksponatów muzealnych
z miejscowości Człuchów (Muzeum Regionalne) do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. w dniu 8 stycznia 2014.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym pliku pdf.
kilometrów.
 

 

szczegóły zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-12-11 11:01:17
Ilość odsłon: 413

do góry

 

 

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego w części dotyczącej prac górniczych i elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej.

Uwaga:   Dokumentacja przetargowa jest zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1102104

 

Ogłoszenie

 

Oferta

 

wykaz usług

 

Umowa

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-04-06 11:04:04
Ilość odsłon: 412

do góry

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696 zobowiazuje do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

 

GUS, sprawozdanie o dostepności Muzeum

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-04-13 09:16:59
Ilość odsłon: 375

do góry

Prowadzone rejestry oraz zasady udostępniania

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:


    Księgi inwentarzowe muzealiów
    Katalogi: karty ewidencyjne muzealiów i karty naukowe
    Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych
    Księgi inwentarzowe przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu
    Księgi inwentarzowe środków trwałych
    Rejestr zarządzeń wewnętrznych
    Książka kancelaryjna dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących
    Archiwum zakładowe

Zasady udostępniania:

Dane zawarte w księgach inwentarzowych muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do  Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego oraz właściwym organom powołanym do nadzoru muzeów.


Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.


Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 13:38:40
Ilość odsłon: 60

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com